Waterside house Lipno

Building type FAMILY HOUSE
Character of building NEW BUILDING
Place LIPNO NAD VLTAVOU
Date 17.11.2011
Client CTU, DS HLAVÁČEK
Level of documentation STUDY, BACHELOR PROJECT
Built-up area 400
Category: INTERIER, RESIDENT
5denOK 2013 30x20 2 1170

Budova byla inspirovana životem na rozhrani břehu a vodni hladiny a tak hlavni smyslem bylo

přeneseni několika inspiračnich zdrojů na celkovy vyraz domu. Dům se se svym umistěnim pohybuje

na rozmezi břehu a vodni plochy nadrže, ktera se rozprostira pod nim. Hlavni myšlenka byla podepřit

hmotu domu subtilnimi podporami a častečně vynest cely dům nad vodi hladinu. Snahou bylo

přenest atmosferu mista i do interieru domu. Prostor architektonickeho atelieru ma působit

odpoutaně od běžnych zvyklosti a vytvařet inspirativni prostředi pro praci.

Dalšimi faktory ovlivňujici navrh domu bylo využiti polohy pozemku a charakteru mista, osluněni a

zachovani vzrostle zeleně.

1   3 8

lipno2

skici

2ACCamera_102

2

    Oponentura k bakalářskému projektu RIVERSIDE HOUSE LIPNO   Autor: Pavel Hodan Vedoucí projektu: Doc. ing. arch. Michal Hlaváček     Posuzovaný materiál. Architektonická studie 2010/2011 Bakalářský projekt květen 2011   Posuzovaný bakalářský projekt řeší objekt novostavby rodinného domu v Lipně nad Vltavou ve stupni Dokumentace ke stavebnímu povolení. Architektonickým východiskem pro posuzovaný projekt byla architektonická studie vypracovaná autorem v r. 2010/2011.   Cílem této oponentury není posuzovat úroveň architektonické řešení, nýbrž schopnost autora transformovat architektonický návrh do technického stupně projektové dokumentace. Přesto vyzdvihuji úroveň a kultivovanost architektonického návrhu.   Kvalita architektonicko – technického řešení. Zpracovávaný úkol řeší autor nadstandardní rodinný dům a při zpracování bakalářského projektu je patrná snaha udržet architektonickou kvalitu návrhu jak v celkovém technickém řešení tak citlivým vnímáním významu detailu technického detailu. Předkládaný bakalářský projekt plně respektuje původní architektonický záměr. Celá stavební část je zpracována kvalitně. Její hloubka zpracování je plně ve standardu dokumentace ke stavebnímu povolení. Použití fasádních materiálů (Corian, hliníkový dezén) by mělo více respektovat kontakt s přírodou. Volba těchto materiálů bude i z hlediska ekonomického nevhodná. Užití Corianu na střeše je velmi neobvyklé.   Usazení objektu, situace. Autor řeší v koordinační situaci vyznačení hranic pozemku, přípojky, výškové a odtokové poměry zastavovaného i upravovaného terénu. Situace postrádá alespoň náznakem řešení venkovního technické obsloužení pozemku (venkovní osvětlení, místo pro uložení kontejnerů na odpadky). Tak kvalitnímu zdokumentování situace by slušelo i více pozornosti detailu sadových úprav, přestože je zřejmý autorův záměr zachovat neporušenou stávající zeleň v maximální míře..   Část architektonicko-stavební. Projekt s  pokrývá ve vysoké kvalitě veškeré stavební práce. Stavební technologie pro objekt rodinného domu je zvolena správně, byť technicky náročně, což vyplývá z charakteru domu a jeho usazení do náročných základových podmínek. Celá jižní a západní fasáda domu je navržena jako celoprosklená Schüko stěna. Toto velkorysé architektonické řešení bude klást vysoké nároky na udržení tepelné pohody ve všech místnostech. Tento fakt autor řeší, nicméně otázkou zůstává zdali a jak se tato architektura tak blízká přírodě vypořádá s nízkoenergetickým trendem současnosti. Fasády objektu jsou zpracovány dostatečně, autor se nezabývá výlezem na střechu.   Projekt je doplněn množstvím kvalitně zpracovaných detailů. Tabulky oken, dveří a skladeb podlah vhodně doplňují elaborát.   Stavební část projektu je zpracovaná v dobré kvalitě   Konstrukce. Autor zpracovává ve velmi detailním rozsahu řešení konstrukce domu i statickým výpočtem. Autor předloženou statickou částí dostatečně dokládá svoje technické znalosti o konstrukci. Zvýšená pozornost by měla být věnována ochraně nosných sloupů proti korozi. Zanoření nosných sloupů do vody bude nejcitlivějším místem údržby objektu.   TZB. Vzduchotechnika a klimatizace. Ústřední vytápění: objekt je vytápěn elektrokotlem a tepelným čerpadlem. vlastní rozvody systému ÚT v elaborátu chybí. Zdravotní technika: je zdokumentována detailně včetně napojení objektu na vnější IS. Projekt řeší i odkanalizování venkovních ploch. Elektro – silnoproud: je řešen velmi úsporně. Chybí alespoň náznak dokumentace základních elektrorozvodů Není řešen hromosvod. Elektro – slaboproud: není dostatečně zdokumentován. Autor srozumitelně dokládá i požárně bezpečnostní řešení stavby   POV Oceňuji zpracování části organizace výstavby. Ve většině posuzovaných bakalářských projektů tato část chybí, přestože bývá povinnou součástí projektu ke stavebnímu povolení. Situace POV determinuje jednotlivé plochy (skladové plochy, míchání směsí), přístup na staveniště a organizace pohybu techniky na staveništi včetně zařízení staveniště, chybí dopravní opatření výjezdu na veřejné komunikaci. Komplexnost posuzovaného projektu. Grafická úroveň projektu je velmi dobrá. Autor řešení především TZB více popisuje a méně dokumentuje graficky. Projekt je řešen do hloubky. Technická srozumitelnost všech částí navrhovaného objektu je na velmi dobré úrovni. Stavební projekt je dobře zkoordinován s částí TZB. Závěr. Předložený projekt považuji za zvládnutý. Přes uváděné výhrady konstatuji, že posuzovaný bakalářský projekt je zpracován na ve výborné úrovni, autor prokazuje znalost technické problematiky. Přestože se jedná o akademickou práci, ekonomie řešení by měla být vždy prvotním kritériem návrhu. Navrhuji hodnocení A Ing.arch. Michal Hron ČKA 03360 V Praze dne 16.6.2011     Family house with design studio is situated on the bank of the Lipno nearby the town Lipno nad Vltavou. It goes about object, which are designed into woods locality with the wiew on the water dam. House is strongly inspired by wild life on waterside. Living area is connected with exterior gallery by glasss facede. House touches only lightly on the shore. Atelier floats as a viscous and provides independent creative space for working.

lipno2