WATERSIDE HOUSE LIPNO

Typ stavby RODINNÝ DŮM
Charakter stavby NOVÁ
Místo stavby LIPNO NAD VLTAVOU
Datum 17.11.2011
Klient ČVUT, DS HLAVÁČEK
Stupeň dokumentace STUDIUM, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Zastavěná plocha 400
Kategorie: RESIDENČNÍ
5denOK 2013 30x20 2 1170

 

važka
Budova byla inspirovana životem na rozhrani břehu a vodni hladiny a tak hlavni smyslem bylo přeneseni několika inspiračnich zdrojů na celkovy vyraz domu. Dům se se svym umistěnim pohybuje na rozmezi břehu a vodní plochy nadrže, ktera se rozprostira pod nim. Hlavni myšlenka byla podepřít hmotu domu subtilnimi podporami a častečně vynest cely dům nad vodi hladinu. Snahou bylo přenést atmosferu mista i do interieru domu. Prostor architektonického atelieru ma působit odpoutaně od běžnych zvyklosti a vytvařet inspirativni prostředi pro práci. Dalšími faktory ovlivňujici navrh domu bylo využiti polohy pozemku a charakteru mista, osluněni a zachování vzrostlé zeleně.

1

Obytná část

Jednoduchá hmota nosného C profilu je půdorysně do tvaru L a gradačně je hmota vynesena nad vodné plochu. Spojovacím prvkem mezi interiérem a exteriérem je lehký obvodový plášť, který tvoři transparentní hranici mezi interiérem a ochozem domu, který probíhá okolo celého skleněného pláště budovy. Tvarově má cela hmota působit stroze a čistě. Cela hmota je na břehu podepřena subtilními sloupy, které simuluji nohy živočichů, žijicí v této oblasti (vodoměrka).

   3

Architektonický ateliér

Hmota kvádru ateliéru je podepřena subtilními podporami a částečně zakousnuta do hmoty obytné části v místě vertikalní komunikace mezi oběma prostory. Svislý plášť tvoří skleněná fasáda před kterou je zavěšena mříž. Tato mříž je symbolickým ztvárněním odpoutanosti pracovního prostředí pro architektonickou tvorbu (rastr mříže tvoří struktura křídla vážky).

8

Jedná se o novostavbu rodinného domu s architektonickým ateliérem na břehu vodní nádrže Lipno.
Budova je funkčně rozdělena na obytnou část, které se následně rozlišuje na denní , noční a komunikační
část v 1.np a samostatný soukromý architektonický ateliér s vlastním zázemím v 2.np. Obě funkční části mají
samostatný vstup a jsou vzájemně propojena vertikální komunikací točitého schodiště.
Vstupu do haly obytné části předchází zádveří, které tvoří čistící vstupní zónu. Z prostoru haly se dostaneme
do denní i noční části domu, na ochoz nad vodní hladinou a ke schodišti, kterým se dostaneme do ateliéru v
2.np.
Denní část tvoří kuchyně a na ní navazující sklad potravin a nápojů, jídelní prostor a obývací pokoj, který je již
zcela vynesen nad vodní plochu.
Noční část tvoří dva pokoje dětí se společnou koupelnou a ložnice s vlastní koupelnou a šatnou.
Všechny obytné prostory jsou v exteriéru propojeny venkovním ochozem.
Samotný ateliér v 2.np má vlastní sociální zařízení, malou kuchyňku a archiv dokumentů.
Konstrukční výška 1.np je 3,6 m.
Konstrukční výška 2.np je 3 m.
Tento ateliér je využíván pouze majiteli rodinného domu.

situace

skici

5nocOK 2013 10x15

2ACCamera_102

2

Oponentura k bakalářskému projektu WATERSIDE HOUSE LIPNO

Autor: Pavel Hodan

Vedoucí projektu: Doc. ing. arch. Michal Hlaváček

Posuzovaný materiál. Architektonická studie 2010/2011 Bakalářský projekt květen 2011

Posuzovaný bakalářský projekt řeší objekt novostavby rodinného domu v Lipně nad Vltavou ve stupni Dokumentace ke stavebnímu povolení. Architektonickým východiskem pro posuzovaný projekt byla architektonická studie vypracovaná autorem v r. 2010/2011.  Cílem této oponentury není posuzovat úroveň architektonické řešení, nýbrž schopnost autora transformovat architektonický návrh do technického stupně projektové dokumentace. Přesto vyzdvihuji úroveň a kultivovanost architektonického návrhu. Kvalita architektonicko – technického řešení. Zpracovávaný úkol řeší autor nadstandardní rodinný dům a při zpracování bakalářského projektu je patrná snaha udržet architektonickou kvalitu návrhu jak v celkovém technickém řešení tak citlivým vnímáním významu detailu technického detailu. Předkládaný bakalářský projekt plně respektuje původní architektonický záměr. Celá stavební část je zpracována kvalitně. Její hloubka zpracování je plně ve standardu dokumentace ke stavebnímu povolení. Použití fasádních materiálů (Corian, hliníkový dezén) by mělo více respektovat kontakt s přírodou. Volba těchto materiálů bude i z hlediska ekonomického nevhodná. Užití Corianu na střeše je velmi neobvyklé. Usazení objektu, situace. Autor řeší v koordinační situaci vyznačení hranic pozemku, přípojky, výškové a odtokové poměry zastavovaného i upravovaného terénu. Situace postrádá alespoň náznakem řešení venkovního technické obsloužení pozemku (venkovní osvětlení, místo pro uložení kontejnerů na odpadky). Tak kvalitnímu zdokumentování situace by slušelo i více pozornosti detailu sadových úprav, přestože je zřejmý autorův záměr zachovat neporušenou stávající zeleň v maximální míře. Část architektonicko-stavební. Projekt pokrývá ve vysoké kvalitě veškeré stavební práce. Stavební technologie pro objekt rodinného domu je zvolena správně, byť technicky náročně, což vyplývá z charakteru domu a jeho usazení do náročných základových podmínek. Celá jižní a západní fasáda domu je navržena jako celoprosklená Schücko stěna. Toto velkorysé architektonické řešení bude klást vysoké nároky na udržení tepelné pohody ve všech místnostech. Tento fakt autor řeší, nicméně otázkou zůstává zdali a jak se tato architektura tak blízká přírodě vypořádá s nízkoenergetickým trendem současnosti. Fasády objektu jsou zpracovány dostatečně, autor se nezabývá výlezem na střechu.

Projekt je doplněn množstvím kvalitně zpracovaných detailů. Tabulky oken, dveří a skladeb podlah vhodně doplňují elaborát.   Stavební část projektu je zpracovaná v dobré kvalitě Konstrukce. Autor zpracovává ve velmi detailním rozsahu řešení konstrukce domu i statickým výpočtem. Autor předloženou statickou částí dostatečně dokládá svoje technické znalosti o konstrukci. Zvýšená pozornost by měla být věnována ochraně nosných sloupů proti korozi. Zanoření nosných sloupů do vody bude nejcitlivějším místem údržby objektu. TZB. Vzduchotechnika a klimatizace. Ústřední vytápění: objekt je vytápěn elektrokotlem a tepelným čerpadlem. vlastní rozvody systému ÚT v elaborátu chybí. Zdravotní technika: je zdokumentována detailně včetně napojení objektu na vnější IS. Projekt řeší i odkanalizování venkovních ploch. Elektro – silnoproud: je řešen velmi úsporně. Chybí alespoň náznak dokumentace základních elektrorozvodů Není řešen hromosvod. Elektro – slaboproud: není dostatečně zdokumentován. Autor srozumitelně dokládá i požárně bezpečnostní řešení stavby POV Oceňuji zpracování části organizace výstavby. Ve většině posuzovaných bakalářských projektů tato část chybí, přestože bývá povinnou součástí projektu ke stavebnímu povolení. Situace POV determinuje jednotlivé plochy (skladové plochy, míchání směsí), přístup na staveniště a organizace pohybu techniky na staveništi včetně zařízení staveniště, chybí dopravní opatření výjezdu na veřejné komunikaci. Komplexnost posuzovaného projektu. Grafická úroveň projektu je velmi dobrá. Autor řešení především TZB více popisuje a méně dokumentuje graficky. Projekt je řešen do hloubky. Technická srozumitelnost všech částí navrhovaného objektu je na velmi dobré úrovni. Stavební projekt je dobře zkoordinován s částí TZB. Závěr. Předložený projekt považuji za zvládnutý. Přes uváděné výhrady konstatuji, že posuzovaný bakalářský projekt je zpracován na výborné úrovni, autor prokazuje znalost technické problematiky. Přestože se jedná o akademickou práci, ekonomie řešení by měla být vždy prvotním kritériem návrhu.

Navrhuji hodnocení A

Ing.arch. Michal Hron ČKA 03360 V Praze dne 16.6.2011

Family house with design studio is situated on the bank of the Lipno nearby the town Lipno nad Vltavou. It goes about object, which are designed into woods locality with the wiew on the water dam. House is strongly inspired by wild life on waterside. Living area is connected with exterior gallery by glasss facede. House touches only lightly on the shore. Atelier floats as a viscous and provides independent creative space for working.