BYTOVÉ DOMY VE VRŠOVICÍCH

Typ stavby POLYFUNKČNÍ SOUBOR
Charakter stavby DOSTAVBA BLOKŮ A VP
Místo stavby PRAHA, VRŠOVICE
Datum 10.2.2014
Klient ČVUT FA, ATELIÉR LÁBUS
Stupeň dokumentace DIPLOMNÍ PROJEKT
Zastavěná plocha 2500 m2
Kategorie: OBCHODNÍ, RESIDENČNÍ, URBANISMUS, VEŘEJNÉ
2_O7B6403_4_5_fused

Zadáním projektu je zástavba proluk ve stávající urbanistické struktuře v Praze Vršovicích mezi ulicemi Moskevská, Krymská a Bezejmenná, domy s převažující bytovou funkcí a obchodním parterem. Návrhem v urbanistické rovině se snažím respektovat stávající strukturu složenou z obytných bloků. Základním principem je citlivé doplnění hmoty do stávající zástavby, tak aby byl uchován charekter místa a využil se potenciál, které místo nabízí. Důležitým faktorem je reakce na stávající cesty územím, které dělají z řešeného území lokální centrum Vršovic. Celé území je rozděleno na proluky Magnolia a Carnea. Pozemky určené pro výstavbu jsou výrazně svažité s jižní orientací k významnému veřejnému prostoru tržíčku.

15

SCHEMA

SCHW PLAN

SITUACE

 

 

6

 

2014ACCamera_20 2_O7B6421_2_3_fused 3ACCamera_17

 

5ACCamera_16

_O7B6393_4_5_fused

5

2NP

9

10

1214

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMNÍHO PROJEKTU

PROF. ING. ARCH. LADISLAVA LÁBUSE

Zadání. Zadáním diplomové práce jsme chtěli prověřit schopnost absolventů řešit projekt většího měřítka – dostavbu části dvou městských bloků ve Vršovicích v Praze 10, na území vymezeném ulicí Krymskou, Moskevskou a Francouzskou. Záměrně byla zadána tato specifická lokalita, pro kterou je charakteristická různorodost měřítka staveb a pozemek, který nenabízí jednoznačné řešení, ale svou velikostí i složitými podmínkami a omezeními vybízí k otevřeným úvahám o doplnění stávající struktury městského prostoru s převažující blokovou zástavbou svébytným řešením urbanismu i architektury.

Lokalita charakteristická křivolakými liniemi uliční sítě formované původními cestami i svažitým terénem, kde se střídá drobné měřítko původních staveb s větším měřítkem bytových domů blokové zástavby z přelomu 19. a 20. století, měla vybízet k otevřenému přístupu řešení návrhu, bez apriorních limitů způsobu regulace zástavby. Zadání sledovalo nejen schopnost reakce na heterogenní prostředí lokality, ale i schopnost řešit polyfunkční stavební program na orientací i tvarově velmi složité parcele, navíc zatížené vlivem dopravy. Bylo zadáno uplatnit v převažující míře bytové domy, jak si představuje městská část i majitel pozemků, s komerčním využitím spodních podlaží a parteru, věnovanému obchodním i administrativním plochám a zajištění garážových stání v suterénu. Pozemek je zatížený nevhodnou orientací, malým rozměrem bloku i hlukem z Moskevské ulice, což výrazně ovlivňovalo i omezovalo návrh zástavby. Právě funkce bydlení, při malé hloubce parcel, vyžadovala navrhnout specifické řešení struktury zástavby i dispozic bytů. Schopnost řešit a reagovat na handicapy pozemku – 1/ sladit provozní a konstrukční řešení podzemí, přízemí a pater na neortogonálních parcelách, 2/ vyrovnat se svažitostí terénu i se stavebně fyzikálními omezeními danými orientací pozemku, malou velikostí bloku a dopravou i 3/ vstoupit poměrně rozsáhlou novou zástavbou do různorodého kontextu lokality i měřítka okolních staveb, vymezuje rámec a zároveň i míru hodnocení tohoto opravdu velmi složitého zadání. Zadání bylo zpracováno na popud zástupců Prahy 10. Během práce byly sledovány názory a postoje místních sdružení participujících při diskusi o využití i formě zástavby pozemku, pravidelně v jižní části využívaného oblíbenými lokálními trhy a jinými příležitostnými akcemi. Studenti měli možnost se seznámit i se způsobem zástavby navrženým majitelem pozemku.

Hodnocení. Pavel Hodan věnoval velkou pozornost analýzám lokality, ze kterých odvodil omezení pozemku reflektující návrh zástavby, poměrně ohleduplný vůči stávajícím i navrhovaným stavbám. V rámci diplomního semináře zpracovával téma – „Příklady současných staveb polyfunkčních domů v Praze“. Jeho schopnost analytického a koncepčního uvažování i citlivost na kontext lokality přinesly plody ve fázi vlastního návrhu. Diplomant zvolil jednoduchý základní koncept ve stylu chytré horákyně balancující mezi potřebou uzavřeností a otevřeností zástavby. Navrhnul poměrně otevřenou strukturu bloku ze čtyř resp. pěti poměrně solitérních útvarů, z nichž kromě jednoho jsou všechny objekty přistavěny ke slepým štítům stávající zástavby. Vytvořením ne zcela uzavřeného bloku, otevřeného směrem západním k sousední parcele i směrem jižním k prostoru tržiště, návrh adekvátně reaguje na drobné měřítko okolí i orientaci a malý rozměr bloku,. Hlavní hmota zástavby tvořená dvěma sekcemi bytových domů ve tvaru převráceného písmene C u Moskevské ulice chrání vnitřní prostor bloku před negativními vlivy dopravy. Ostatní tři schodišťové domy mají proporci a díky tomu i výhody a standard bodových domů. Díky této velkorysosti, projevené na úkor kvantity ploch a počtu bytů, je dosaženo při daných omezeních ojediněle dobré kvality bydlení. V praktické rovině možná až příliš velkorysá redukce dostavby většího bloku je vykoupena ohledy na stávající stavby i na stávající zeleň, s téměř parkovou atmosférou. Navržené řešení hmotově rozdrobené bytové zástavby proluky, založené na nedůsledně uzavřené formě malého i velkého bloku je přesvědčivě dotaženo do výtvarně i technicky ucelené formy návrhu, na všech úrovních projektu. Od hmotového řešení, přes celkové provozní i dílčí dispoziční řešení, až po návrh fasád a designu povrchů a detailů. Diplomní práce prokazuje schopnost studenta i u tak složitého zadání celistvě rozhodovat o formě návrhu od konceptu až po detail a přinést svébytný výraz jednotlivých staveb. Vzhledem k rozsahu práce i její kvalitě je obtížné specifikovat výhrady vůči řešení dílčích rozhodnutí, přesto si dovolím zmínit několik bodů. V suterénech jsou zřejmě poddimenzované prostory TZB, zejména prostorově náročné strojovny VZT v 1 PP a přízemí. V suterénu dostavby velkého bloku zřejmě není dostatečná výška pod první mezipodestou atd. V koncepční rovině návrhu považuji za slabší místo řešení fasád i hmoty dvoupodlažního objektu na severovýchodní části proluky velkého bloku. Souhlasím s rozhodnutím dokomponování této části bloku nižší stavbou, řešící uzavření veřejného, parkově upraveného prostoru mezi oběma bloky a přitom neomezující standard sousedního stávajícího objektu, ale nechápu, proč je tento nejdrobnější element dostavby obou bloků ještě tak výrazně oslabován ustoupením patra. Tyto výhrady jsou však potlačeny sympatickým, citlivým projevem vůči kontextu lokality ve hmotovém řešení i v designu fasád, s vyváženou platformou protikladu přiznané zdravé uniformity bytové výstavby a přitom individuality jednotlivých domů i vnějších a vnitřních fasád. Přes rozsah a složitost zadání prokazuje návrh kvalitu i ucelenost a komplexnost řešení, nejen v syntetické části práce, ale i v analytické. Právě důkladné a přesvědčivé analýzy a schopnost jejich reflexe, zřejmě přímo souvisí s kvalitou a přesvědčivostí vlastního návrhu. Zejména specificky formovaných hmot i diference a rozmanitost uličních a dvorních fasád, přinášející nekonfliktní řešení uplatnění současně designované stavby do stávajícího, poměrně tradičního prostředí.Vzhledem k rozsahu práce a obtížnosti zadání i vzhledem k průběhu, kvalitě a komplexnosti práce, navrhuji hodnocení A – 90 bodů. Prof.

Ing. arch. Ladislav Lábus                                                   1. 2. 2014

8 7