A COMMUNITY CARE BUILDING IN SEZIMOVO ÚSTÍ

Building type COMMUNITY CARE BUILDING
Character of building NEW
Place SEZIMOVO ÚSTÍ, CZECH REPUBLIC
Date 16.1.2015
Client TOWN SEZIMOVO ÚSTÍ
Level of documentation ARCHITECTURAL COMPETITION
Category: PUBLIC
ACCamera_P2

„Návrh DPS si ve své podstatě uvědomuje svým konceptem i provozem význam v místě.

Zajišťuje interakci uživatelů s městem Sezimovo Ústí.”

situaceschema1portfolio.inddACCamera_5f1UMÍSTĚNÍ STAVBY

Návrh se snaží být co nejekonomičtější z hlediska konstrukčního systému, materiálového, údržby, řízení a provozu. Umístění a měřítko stavby reaguje na okolní urbanistickou zástavbu. Okolní panelové budovy jsou poskládány v prostoru do rozbitých bloků. Z místa je cítit střet různých generací, který tento návrh podporuje pomocí různých mír soukromí prostorů a průhledů z pozemků do okolních ulic – města. Stavba domu s pečovatelskou službou je rozdělena do dvou etap – dvě etapy tvoří rozbitý blok v bloku. Prostory mezi a kolem hmot formují místa k setkávání, napomáhají sociální interakci obyvatel.
KONCEPT

koncept

POPIS KOMPLEXNÍHO ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY

Návrh se snaží v co největší míře reagovat na zadávací podmínky a následný provoz komplexu v obou etapách a zároveň potlačit ústavní atmosféru tohoto typu stavby. Hledali jsme rozhraní mezi dostatečnou mírou soukromí obyvatel a sociálními komunikačními prostory. Otevřený princip návrhu způsobuje jednoduchou čitelnost provozů a orientaci v domě.

portfolio.indd

Vstup do domu je z jižní strany z ulice K Hájence přes parčík, ve kterém je malé hřiště např. pro pétanque a jiné aktivity. Dům i tímto prostorem komunikuje s městem.

Je respektován charakter ulice K Hájence, která v blízkém okolí nabízí několik míst pro denní krátkodobé parkování. Snaha neoslabit cyklostezku a pěší linii v této ulici vedla k zachování vjezdu na pozemek a parkování z druhé – severovýchodní strany pozemku z ulice Svépomoc. Obslužná komunikace vede k zásobovacímu vchodu a k parkovacím stáním pro klienty a zaměstnance.

Na pěší vstup navazuje recepce a komunikační uzel (schodiště, výtah), který dům A1 dělí na část B – denní stacionář v 1.NP směrem na jihozápad a zázemí pečovatelského domu na severozápad. Z komunikačního uzle je možný průchod na dvůr, který vznikne po dostavení i 2. Etapy DPS – dům A2.

portfolio.indd

Části domu – bytová, administrativní a denní stacionář jsou propojeny chodbami pavlačového typu, které jsou přirozeně osluněny. Chodby podtrhují interakci celého domu s jeho okolím. I domov pro seniory může být součástí města, podporuje pocit soběstačnosti a samostatnosti. Senioři mají vizuální kontakt s okolím, nejsou zavřeni za zdí instituce, ale jsou motivování k aktivnímu způsobu života.

Denní stacionář umístěný v 1.NP počítá se dvěma společenskými místnostmi, jedna z nich s kuchyňským koutem, ložnicí pro dvě osoby. Kanceláře ekonoma, vedoucího, sociální pracovnice a pečovatelek jsou přístupné z 2.NP.

Zázemí DPS má vlastní vstup pro zásobování ze severní části pozemku, kde je umístěn i nákladní výtah. Ten obsluhuje zázemí archivu, skladů, prádelen a technické místnosti v 1. PP. Zásobovacím vstupem je také každodenně dováženo jídlo pro obyvatele domu a klienty z denního stacionáře, které je ohřáto v přípravně a vydáno do společenské místnosti případně rozvezeno pečovatelkami do bytových jednotek.

Široké chodby pavlačového typu podporují sociální interakci a náhodné setkávání s možností krátkodobého posezení Byty mají základní kompletní vybavení pro kvalitní a důstojné dožití seniorů. V první etapě vzniká 20 bytů typu 1+kk, 4 byty  2+kk, ve 2. etapě DPS vzniká 24 bytů typu 1+kk a 4 byty  2+kk. Každá jednotka 1+kk je vybavena předsíní s úložnými prostorami, bezbariérovou koupelnou, ložnicí s kuchyňským koutem a arkýřem pro vizuální propojení s exteriérem. Jednotka 2+kk má ložnici zvlášť, je vhodná pro pár seniorů. Byty jsou orientovány na jih, jihozápad nebo jihovýchod. Velice komfortně je splněn požadavek na přirozené oslunění. Venkovní můstky propojují dvě etapy v jeden celek a nabízejí možnost venkovní pobytové plochy ve 2NP.

Park před domem u ulice K Hájence je plnohodnotným veřejným prostorem pro přirozené mísení obyvatel různých generací.  Dvůr a zadní zahrady jsou poloveřejné prostory s denním a nočním režimem.

Návrh zachovává hodnotné vzrostlé stromy v co největší možné míře. Nová zeleň kompozičně doplňuje tu stávající.

Struktura pěších cest respektuje pohyb lidí k provozům a vstupům do domu, hlavnější komunikace jsou dlážděné (bezbariérová úprava), ostatní jsou z mlatu. Návaznost cest podporuje zdravý pohyb obyvatel a klientů DPS ve formě propojení do okružních stezek s místy pro setkávání a posezení (lavičky, hřiště pro pétanque, rehabilitační stroje, skleník,…).
ACCamera_P2ACCamera_P3ACCamera_P8ACCamera_P4ACCamera_P7portfolio.inddportfolio.indd

portfolio.inddportfolio.inddTYPICKÝ BYT 1 + KK A 2 + KKportfolio.inddDENNÍ STACIONÁŘ

portfolio.indd

POPIS KONSTRUKČNÍHO, TECHNICKÉHO A MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ

Konstrukčně je dům řešen příčným stěnovým systémem, zasklení pavlače je pomocí lehkého obvodového pláště. Sítě technické infrastruktury budou napojeny na stávající uliční IS. Recepce bude napojena na kamerový systém.

Objekt 2. Etapy má navrženou extenzivní zelenou střechu, která funguje jako náhrada zeleně za zastavěnou plochu a příjemnější pohled na budovu z vyšších podlaží okolních budov.

Materiály a design respektují v plné míře funkčnost a tradici, nevytváří psychické ani fyzické bariéry.
portfolio.inddportfolio.inddportfolio.inddportfolio.inddportfolio.inddportfolio.inddportfolio.inddportfolio.indd